Covid-19

Den här artikeln handlar om sjukdomen. För pandemin, se Covid-19-pandemin. För viruset, se sars-cov-2.
Coronavirus

sars-cov-2
Denna artikel är en del av
serien om coronavirus:
Olika coronavirus
HCoV-229E · HCoV-NL63 · IBV · MERS-CoV (orsakar mers) · SARS-CoV (orsakar sars) · Sars-cov-2 (varianter)
Covid-19
Pandemin (Europa · Finland · Norge · Sverige) – Covid-19 och graviditet · Provtagning · Sjukdomen · Viruset · Postcovid
Egenskaper
Droppsmitta · Fladdermusburna virus · Lunginflammation · Pandemi · Samhällsfarlig sjukdom · Zoonos
Motåtgärder
Covid-19-vaccin · Flockimmunitet · Karantän · Munskydd · Nedstängning · Smittskydd · Social distansering
Sverige
Folkhälsomyndigheten · Krisinformation.se · MSB · Statsepidemiolog (Anders Tegnell) · Coronakommissionen
Internationellt
EMA · WHO (internationellt hälsonödläge)
Introduktion till covid-19 (manus)

Covid-19 (akronym för engelskans coronavirus disease 2019, det vill säga "coronavirussjukdom 2019") är en luftvägsinfektion orsakad av viruset sars-cov-2, som tillhör gruppen coronavirus. Sjukdomen påvisades första gången under coronavirusutbrottet i Wuhan i Kina i december 2019. Den snabba, globala spridningen ledde till covid-19-pandemin.

Orsak[redigera | redigera wikitext]

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av viruset sars-cov-2 som tillhör virusgruppen coronavirus.[1] sars-cov-2 tillhör samma taxonomiska familj som MERS-CoV och SARS-CoV, som orsakar sjukdomarna mers respektive sars.[1][2] Flera andra virus som tillhör gruppen coronavirus är relativt harmlösa och ger vanliga förkylningar.[1][3]

Smittspridning[redigera | redigera wikitext]

Covid-19 smittar mellan människor.[4] Smittan sker huvudsakligen genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att virus överförs via droppar från luftvägarna när en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas.[4][5] Små droppar med viruset smittar genom att de andas in eller kommer i kontakt med ögon, näsa eller mun.[4][5] Sars-cov-2 kan också spridas genom kontaktsmitta, till exempel genom kontakt med kontaminerade ytor.[4]

Det råder ingen vetenskaplig konsensus om huruvida viruset som orsakar covid-19 också kan spridas genom så kallad luftburen smitta, där viruspartiklar kan färdas långa sträckor genom luften, även om en hel del omständigheter pekar på att detta är möjligt.[6][7][8][9][10][11] Vissa forskare hävdar att fenomenet superspridning, dvs. då en eller ett fåtal smittade personer kan sprida smittan till ett stort antal andra vid ett och samma tillfälle, enbart kan förstås om man också accepterar att viruset kan spridas luftburet.[12][13]

Det förekommer även att personer utan symptom smittar andra personer.[4][5] En del av dessa får symptom senare medan andra aldrig får några symptom.[5] Det är okänt i vilken utsträckning helt asymptomatiska personer bidrar till smittspridningen.[5] Personer som får symptom tros vara mest smittsamma omkring två dagar innan de får symptom, men kan vara smittsamma en längre period.[5]

Symptom[redigera | redigera wikitext]

Symptom på covid-19.

Det har uppskattats att minst en femtedel av de smittade inte får några symptom.[14][15][16] Bland dem som får symptom får 80 % milda symptom och återhämtar sig utan sjukhusvård, 15 % får allvarliga symptom som kan behöva sjukhusvård och syrgastillförsel, och 5 % blir kritiskt sjuka och behöver intensivvård.[17]

De vanligaste symptomen är feber, torrhosta och trötthet.[17] Andra vanliga symptom är: nedsatt lukt- eller smaksinne, nästäppa, konjunktivit (röda ögon), halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, hudutslag, illamående eller kräkningar, diarré, frossa och yrsel.[17]

Inkubationstiden, tiden från då smitta sker till dess att man uppvisar symptom, är vanligen omkring 5 dagar, men kan sträcka sig från två till 14 dagar.[1]

Hos en del personer kan vissa symptom kvarstå. Enligt en sammanställning av vetenskapliga artiklar som gjordes av SBU i december 2020 har ett antal långvariga symptom beskrivits.[18] Symptom räknades som långvariga när de hade kvarstått minst 6 veckor. Långvariga symptom som studiedeltagarna främst hade upplevt var trötthet, andfåddhet, hosta, hjärtklappning och försämrat luktsinne.[18] Även bröstsmärtor, muskel- och ledvärk, viktnedgång, mag-tarmbesvär, hudförändringar, en försämrad livskvalitet samt en allmänt försämrad fysisk och psykisk hälsa redovisades.[18] Kliniska mått som hade rapporterats i studierna var försämrad lungfunktion och förändringar i lungor, hjärt- och kärlpåverkan som hjärtmuskelinflammation, förändringar i hjärnan samt försämrat lukt- och smaksinne.[18] Eftersom sjukdomen var ny kunde det inte uteslutas att det förekommer andra långvariga symptom som ännu inte hade rapporterats i vetenskapliga artiklar.[18] Förekomsten av ett och samma symptom varierade mellan olika studier, bland annat beroende på hur de olika symptomen hade mätts och om studierna avsåg patienter i öppen eller sluten vård.[18]

Förebyggande[redigera | redigera wikitext]

Faktablad från Folkhälsomyndigheten med rekommendationer för att motverka smittspridning av covid-19.
Diagram som visar skyddsåtgärders effekt vid smittspridning.

Globala hälsoorganisationer rekommenderar förebyggande åtgärder för att minska risken för infektion. Rekommendationerna liknar dem som publicerats för andra coronavirus och innebär social distansering, det vill säga att stanna hemma och att hålla avstånd till människor (minst två meter). Utöver detta rekommenderas att ofta tvätta händer med tvål och vatten och att eventuellt sprita händerna med handsprit som komplement, samt att inte vidröra ögonen, näsan eller munnen med otvättade händer. Världshälsoorganisationen (WHO) och amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar alla som misstänker att de är smittade att isolera sig och bära ansiktsmask om de behöver vara i närheten av andra människor. Man bör också ringa sjukvården i förväg snarare än att direkt besöka en klinik personligen.[19] Nationella rekommendationer förekommer också. I Sverige rekommenderas att man stannar hemma så länge man har symptom och minst 48 timmar efter att symptomen upphört. I Sverige ska man inte kontakta vården vid lindriga fall, utan enbart vid allvarliga.[20]

När covid-19 resulterade i en pandemi 2020 fanns inte något verksamt vaccin utvecklat och testat. Förebyggande åtgärder betraktades därför som bästa sättet att motverka spridning av viruset och sjukdomen. Världshälsoorganisationen rekommenderade handtvätt som förebyggande åtgärd. Att noggrant tvätta händerna med tvål och varmt vatten är effektivt mot virus, liksom handsprit om vatten och tvål inte finns tillgängligt. Den som hostar bör hosta i armvecket för att undvika att droppar förs ut i rummet eller fastnar på händerna. Alla sjuka bör hålla sig inne, och fysisk kontakt som handhälsning, kramar och kyssar bör begränsas.[21][22]

Vaccin[redigera | redigera wikitext]

Fördjupning: Covid-19-vaccin

I mitten av maj 2020 befann sig omkring över ett hundra vaccinkandidater under utveckling som antingen bekräftade aktiva projekt eller i preklinisk utvecklingsfas.[23][24] Enligt New York Times var den 20 juli 18 vaccinkandidater i fas 1, tolv i fas 2 och fyra i fas 3.[25]

I december 2020 hade ansökningar om akutlicenser inlämnats av Pfizer/BioNTech och Moderna till bland andra Europeiska läkemedelsmyndigheten. Pfizer/BionTech har erhållit akutlicens i Storbritannien och ett vaccinationsprogram inleddes där den 8 december.[26]

Under fas 1 testas främst för säkerhet och preliminär dosering på några dussin friska försökspersoner, medan det under fas 2 utvärderas immunogenicitet, dosnivåer (effekt baserat på biomarkörer) och negativa effekter av kandidatvaccinet, vanligtvis på hundratals människor. I fas 2 utförs preliminär säkerhets- och immunogenicitetsundersökning. Denna är randomiserad, placebokontrollerad och utförs på flera platser, samtidigt som man fastställer mer exakt dosering. Fas 3-studier är längre och involverar fler deltagare, inklusive en kontrollgrupp, samtidigt som negativa effekter efterforskas.

Massvaccinering påbörjades i Storbritannien den 8 december 2020 och i Sverige den 27 december 2020.[27][28]

Behandling[redigera | redigera wikitext]

Det finns ingen specifik behandling mot covid-19.[1][17] Behandling som ges mot svårare sjukdomsfall riktas in mot att hantera symptomen och stödja funktionen hos påverkade organ.[1] Syrgas brukar ges till allvarligt sjuka personer och mer avancerat andningsstöd med exempelvis respirator kan bli aktuellt för kritiskt sjuka personer.[17]

Dexametason, en glukokortikoid, kan minska mortaliteten hos allvarligt och kritiskt sjuka i covid-19.[29] Det antivirala läkemedlet remdesivir godkändes 2020 för compassionate use av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) vid covidutlöst lunginflammation med hypoxi.[30] WHO gick senare ut i november 2020 och bedömde att evidensläget kring behandling med remdesivir var oklart och att eventuell nytta inte var tillräckligt välbelagd.[31][32] Medicinska fakulteten vid Johns Hopkins-universitetet rekommenderar näsandning och nynnande för rehabilitering av covid-19-patienter.[33][34]

Andra behandlingsmetoder[redigera | redigera wikitext]

Flera studier pågår för att undersöka möjliga behandlingar.[35] Hydroxyklorokin har ingen effekt mot covid-19.[36] Antibiotika har ingen effekt mot covid-19 eller någon annan sjukdom som orsakas av virus och inte bakterier.[17] Behandling med ivermectin har studerats som behandling för covid-19 i Randomiserade kontrollerad studier utan någon påvisad nytta.[35] Hos främst immunsupprimerade patienter har plasmaferes med tillförsel av plasma, och därmed antikroppar, från personer som varit smittade med covid-19 studerats.[35]

Graviditet[redigera | redigera wikitext]

Risken för allvarlig covid-19 kan vara något förhöjd vid graviditet.[37][38] Samma riskfaktorer för svår covid-19 verkar föreligga för gravida som övriga.[38][39]

För att säkerställa säkra graviditeter och förlossningar under covid-19-pandemin är det viktigt att hälso- och sjukvården i övrigt är fungerande och tillgänglig, och att den tar strikt hänsyn till åtgärder som förebygger infektioner.[40] Det fanns i maj 2021 ingen evidens för att covid-19 skulle kunna överföras från moder till barn vid förlossning eller amning, och kvinnor uppmuntrades att amma som normalt och i den mån det var möjligt.[37][39] Barn kan smittas med covid-19 men det är mycket sällsynt med allvarliga symptom hos nyfödda och barn.[37] Det är därför inte gynnsamt att separera friska barn från modern.[37]

Epidemiologi[redigera | redigera wikitext]

Fördjupning: Covid-19-pandemin

Covid-19 hade i mitten av mars 2022 drabbat över 500 miljoner människor med mer än 6 miljoner dödsfall som följd.[35] Viruset identifierades ursprungligen i mitten av december 2019 i Wuhan som är huvudstad i Hubei-provinsen i den centrala delen av Kina. Upptäckten kom efter att flera personer drabbats av lunginflammation av okänd anledning, framförallt knutet till en fisk- och skaldjursmarknad i Huanan, där man även sålde vilda, levande djur. Marknaden ligger ett par kvarter från Hankou järnvägsstation i ett tättbebyggt bostadsområde.

Man har inte kunnat bevisa att sars-cov-2 har ett naturligt ursprung genom isolera rätt virusstam från vilda djur.[41]

Riskfaktorer och dödlighet[redigera | redigera wikitext]

Sjukdomen tenderar att drabba äldre, personer med kronisk sjukdom och personer inom särskilt boende hårdare. Risken för allvarlig sjukdom med sjukhusinläggning som följd ökar flerfaldigt hos personer med kroniska sjukdomstillstånd.Särskilt boende.[35] Dödligheten har uppskattats till 0,5–1 % internationellt.[1] Hög ålder medför en ökad dödlighet.[1] I Sverige har dödligheten uppskattats till 0,6 %.[1] Dödligheten hos personer som är 70 år eller äldre är 4 % och hos personer som är yngre än 70 år är den 0,1 %.[1]

Namn[redigera | redigera wikitext]

Covid-19 är en akronym för engelskans coronavirus (den grupp som viruset tillhör) och disease (som betyder sjukdom) och 2019 som är året då sjukdomen bröt ut.[6][42] Sjukdomen fick sitt officiella namn (enligt WHO: "coronavirus disease (COVID-19)") den 11 februari 2020 av Världshälsoorganisationen (WHO),[42] vilket var samma dag som International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) gav det virus som orsakar sjukdomen det officiella namnet sars-cov-2, vilket är en förkortning av severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (enligt WHO: "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)").[42][43]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f g h i j] ”Om viruset och sjukdomen”. Folkhälsomyndigheten. 12 mars 2021. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/. Läst 31 maj 2021. 
 2. ^ ”Coronavirus”. Folkhälsomyndigheten. 19 mars 2020. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/. Läst 2 april 2020. 
 3. ^ Microbiology: Application Based Approach. 2010. Sid. 656. ISBN 978-0-07-015147-5. https://books.google.com/books?id=xnClBCuo71IC&pg=PA656. 
 4. ^ [a b c d e] ”Smittspridning”. Folkhälsomyndigheten. 28 maj 2021. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/. Läst 31 maj 2021. 
 5. ^ [a b c d e f] ”Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted?” (på engelska). Världshälsoorganisationen (WHO). 13 december 2020. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted. Läst 31 maj 2021. 
 6. ^ [a b] ”Covid-19: Frågor och svar”. Folkhälsomyndigheten. 1 april 2020. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/. Läst 2 april 2020. 
 7. ^ ”Q&A on coronaviruses (COVID-19)” (på engelska). Världshälsoorganisationen (WHO). 9 mars 2020. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses. Läst 2 april 2020. 
 8. ^ ”Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions”. WHO. 9 juli 2020. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions. Läst 7 oktober 2020. 
 9. ^ ”Mounting evidence suggests coronavirus is airborne — but health advice has not caught up”. Nature. 8 juli 2020. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02058-1. Läst 7 oktober 2020. 
 10. ^ ”Scientific Brief: SARS-CoV-2 and Potential Airborne Transmission”. CDC. 5 oktober 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-sars-cov-2.html. Läst 7 oktober 2020. 
 11. ^ ”Bakterier och virus kan överleva bättre än väntat i luften”. MedTech Magazine. 6 oktober 2020. https://www.medtechmagazine.se/article/view/743205/bakterier_och_virus_kan_overleva_battre_an_vantat_i_luften. Läst 7 oktober 2020. 
 12. ^ ”Computer model offers insights on COVID-19 super-spreading”. Fred Hutchinson Cancer Research Center. 6 juli 2020. https://www.fredhutch.org/en/news/center-news/2020/08/covid-19-super-spreading-model.html. Läst 7 oktober 2020. 
 13. ^ ”It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”. Oxford University Press. 7 augusti 2020. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798. Läst 7 oktober 2020. 
 14. ^ Oran, Daniel P.; Topol, Eric J. (2021-01-22). ”The Proportion of SARS-CoV-2 Infections That Are Asymptomatic”. Annals of Internal Medicine 174 (5): sid. 655–662. doi:10.7326/M20-6976. ISSN 0003-4819. PMID 33481642. PMC: PMC7839426. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6976. Läst 1 juni 2021. 
 15. ^ A systematic review of asymptomatic infections with COVID-19” (på engelska). Journal of Microbiology, Immunology and Infection 54 (1): sid. 12–16. 2021-02-01. doi:10.1016/j.jmii.2020.05.001. ISSN 1684-1182. PMID 32425996. PMC: PMC7227597. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118220301134. Läst 1 juni 2021. 
 16. ^ Nogrady, Bianca (2020-11-18). ”What the data say about asymptomatic COVID infections” (på engelska). Nature 587 (7835): sid. 534–535. doi:10.1038/d41586-020-03141-3. https://www.nature.com/articles/d41586-020-03141-3. Läst 1 juni 2021. 
 17. ^ [a b c d e f] ”Coronavirus disease (COVID-19)” (på engelska). Världshälsoorganisationen (WHO). 13 maj 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19. Läst 31 maj 2021. 
 18. ^ [a b c d e f] ”Långvariga symtom vid covid-19”. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). 1 december 2020. https://www.sbu.se/319. Läst 1 december 2020. 
 19. ^ CDC (11 februari 2020). ”Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) or Persons Under Investigation for COVID-19 in Healthcare Settings” (på engelska). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html. Läst 28 februari 2020. 
 20. ^ ”Skydda dig och andra — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/. Läst 20 mars 2020. 
 21. ^ Oppdatert, Publisert. ”Til deg som er nærkontakt”. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/. Läst 24 juni 2022. 
 22. ^ ”Advice for the public on COVID-19 – World Health Organization”. www.who.int. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. Läst 24 juni 2022. 
 23. ^ ”COVID-19 vaccine development pipeline (Refresh URL to update)”. Vaccine Centre, London School of Hygiene and Tropical Medicine. 11 maj 2020. https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/. 
 24. ^ ”COVID-19 vaccine tracker (Choose vaccines tab; updated 2-3x/week)”. Milken Institute. 12 maj 2020. https://docs.google.com/spreadsheets/d/16DbPhF9OD0MHHtCR12of6yUcfiRzP_-XGkynEbnipds/edit#gid=1804775590. 
 25. ^ Zimmer, Carl; Corum, Jonathan; Wee, Sui-Lee; Kristoffersen, Matthew (10 juni 2020). ”Coronavirus Vaccine Tracker”. New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html. Läst 20 juli 2020. 
 26. ^ ”Oxford/AstraZeneca Covid vaccine has 70% efficacy, full trial data shows”. the Guardian. 8 dec. 2020. http://www.theguardian.com/world/2020/dec/08/oxford-astrazeneca-covid-vaccine-has-70-efficacy-full-trial-data-shows. Läst 24 juni 2022. 
 27. ^ ”First patient receives Pfizer Covid-19 vaccine”. First patient receives Pfizer Covid-19 vaccine. 8 december 2020. https://www.bbc.co.uk/news/uk-55227325. Läst 10 december 2020. 
 28. ^ ”Vaccinationerna i Sverige har inletts — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/vaccinationerna-i-sverige-har-inletts/. Läst 27 december 2020. 
 29. ^ ”Coronavirus disease (COVID-19): Dexamethasone” (på engelska). Världshälsoorganisationen (WHO). 16 oktober 2020. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-dexamethasone. Läst 31 maj 2021. 
 30. ^ ”Remdesivir – den första behandlingen av covid‍-‍19 som EMA rekommenderar för godkännande | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. www.lakemedelsverket.se. https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/remdesivir--den-forsta-behandlingen-av-covid-19-som-ema-rekommenderar-for-godkannande. Läst 3 december 2020. 
 31. ^ ”WHO recommends against the use of remdesivir in COVID-19 patients” (på engelska). www.who.int. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients. Läst 3 december 2020. 
 32. ^ Hsu, Jeremy (2020-11-20). ”Covid-19: What now for remdesivir?” (på engelska). BMJ 371: sid. m4457. doi:10.1136/bmj.m4457. ISSN 1756-1833. PMID 33214186. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4457. Läst 1 juni 2021. 
 33. ^ Could nasal breathing help to mitigate the severity of COVID-19”. Microbes and Infection 22 (4-5): sid. 168-171. May 2020. doi:10.1016/j.micinf.2020.05.002. PMID 32387333. PMC: 7200356. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7200356/. Läst 30 juli 2020. 
 34. ^ ”Coronavirus recovery : breathing exercises”. www.hopkinsmedicine.org. Johns Hopkins Medicine. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-recovery-breathing-exercises. 
 35. ^ [a b c d e] Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. National Institutes of Health (US). 2021. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570371/. Läst 12 maj 2022 
 36. ^ ”Coronavirus disease (COVID-19): Hydroxychloroquine” (på engelska). Världshälsoorganisationen (WHO). 30 april 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-hydroxychloroquine. Läst 31 maj 2021. 
 37. ^ [a b c d] ”Om covid-19 för gravida”. Folkhälsomyndigheten. 25 maj 2021. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/gravida/. Läst 31 maj 2021. 
 38. ^ [a b] Wastnedge, Elizabeth A. N.; Reynolds, Rebecca M.; van Boeckel, Sara R.; Stock, Sarah J.; Denison, Fiona C.; Maybin, Jacqueline A. (24 september 2020). ”Pregnancy and COVID-19”. Physiological Reviews 101 (1): sid. 303–318. doi:10.1152/physrev.00024.2020. ISSN 0031-9333. PMID 32969772. PMC: PMC7686875. https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00024.2020. Läst 31 maj 2021. 
 39. ^ [a b] ”Coronavirus disease (COVID-19): Pregnancy and childbirth” (på engelska). Världshälsoorganisationen (WHO). 2 september 2020. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth. Läst 31 maj 2021. 
 40. ^ ”COVID-19 Technical Brief for Maternity Services” (på engelska). UNFPA. maj 2020. https://www.unfpa.org/resources/covid-19-technical-brief-maternity-services. Läst 27 maj 2020. 
 41. ^ Ruiz‐Medina, Blanca E.; Varela‐Ramirez, Armando; Kirken, Robert A.; Robles‐Escajeda, Elisa (2022-01). ”The SARS‐CoV‐2 origin dilemma: Zoonotic transfer or laboratory leak?” (på engelska). BioEssays 44 (1): sid. 2100189. doi:10.1002/bies.202100189. ISSN 0265-9247. PMID 34812505. PMC: PMC8688222. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.202100189. Läst 2 maj 2022. 
 42. ^ [a b c] ”Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it” (på engelska). Världshälsoorganisationen (WHO). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it. Läst 2 april 2020. 
 43. ^ Gorbalenya, Alexander E.; Baker, Susan C.; Baric, Ralph S.; Groot, Raoul J. de; Drosten, Christian; Gulyaeva, Anastasia A. (11 februari 2020). ”Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group” (på engelska). bioRxiv: sid. 2020.02.07.937862. doi:10.1101/2020.02.07.937862. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1. Läst 2 april 2020. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]