Уикипедия:Консенсус – Уикипедия

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:Конс, У:КОНС

Консенсусът е в основата на всички процеси, протичащи в Уикипедия.

При редактирането на статии консенсус обикновено се постига по естествен път — след като един от редакторите нанесе корекция или допълнение към коя да е от страниците на Уикипедия всички, които видят тази промяна изменение, могат да реагират, изменяйки или отменяйки го, или да го оставят както е. В последния случай „мълчанието“ (липсата на реакция) е признак на съгласие с нанесената поправка, стига за нея да са разбрали достатъчно много участници. Там, където става въпрос за внасяне на промени в правилата и ръководните страници на Уикипедия, планираните изменения трябва да се доведат до знанието на Уикиобщността чрез съответните форуми, за да се постигне консенсус на много по-високо ниво.

Възникналите разногласия трябва да се решат, цивилизовано, с привеждането на необходимите аргументи, поддържайки атмосфера на сътрудничество — при необходимост на страниците за обсъждане на статиите. По време на обсъждането, действията на участниците трябва да са насочени към изготвянето и поддържането на неутрални формулировки, по които може да бъде постигнат консенсус. При това, ако се окаже, че по една или друга група въпроси често се оформя едно и също общо мнение, то следва това мнение да се оформи като отделно ръководство, за да се премахне нуждата участниците да обсъждат постоянно една и съща тема. В тези редки случаи, когато се оказва много трудно да се намери консенсус, трябва да се използват допълнителните възможности, разработени в рамките на процедурите за разрешаване на спорове, съгласувани от Уикиобщността. Това предполага да бъдат поканени за участие в дискусията независими опитни участници и разглеждането на проблемите, пречещи да бъде постигнат консенсус.

Когато при обсъждането в Уикипедия става реч за „консенсус“, то винаги се подразбира консенсус, постигнат „в рамките на установените правила и процедури“. Консенсусът, постигнат сред определена неголяма група участници, почти никога не е в състояние да надмогне консенсуса, постигнат в Уикиобщността като цяло и залегнал в правилата.

Здравият смисъл при търсенето на консенсус[редактиране на кода]

Консенсус може да бъде намерен само в резултат на съвместната работа на здравомислещите участници, които искрено се стремят към точно и адекватно излагане на различните гледни точки по определен въпрос (при това настойчивите опити да се внесе в статията дори незначителен факт въпреки мнението на много други участници, се признава за нарушение на консенсуса).

Единствено с правила е невъзможно да се даде точно определение за здравомислеща позиция. Така например, здравомислещите участници са готови да допуснат, че и мнението, противоположно на тяхното собствено, също може да има своите основания. Същевременно, упоритото прокарване на ексцентрична гледна точка, съпроводено с отказ да се даде честна оценка на различните мнения, не помага за достигането на консенсус. В редки случаи, наистина, може да се окаже, че и „ексцентричната позиция“ има своите достойнства — в този случай консенсусът може да се промени.

Даже в ситуациите, когато приносът на определен участник ви се струва „неправилен“, помнете, че неговите редакции може да са продиктувани от добри намерения, свързани с искреното желание да се подобри статията. Трябва практически винаги да се предполагат у другите добри намерения и винаги да се запазва етичното поведение.

Консенсусът може да се променя[редактиране на кода]

Схема за търсене на консенсус в Уикипедия

Консенсусът не е нещо, заковано с пирон. Понякога Уикиобщността трябва, и дори е необходимо да промени гледната си точка по някой въпрос.

Така например се случва в даден момент група участници, всички от Уикиобщността да стигне до консенсус по определен въпрос. Ако обаче общността не приеме този консенсус, ако общото мнение не е било коректно формулирано или впоследствие се е изменило, то общността може да стигне до друг консенсус по същия въпрос.

Понякога група редактори, работещи над определена статия успява да постигне консенсус, който по-късно може да предизвика възраженията на по-широк кръг Уикипедианци. В този случай опитите на групата да блокира внасянето на изменения в статията само с основанието, че „консенсус вече е постигнат“, ще са неправомерни, доколкото нито един редактор и нито една ограничена група редактори не може едностранно да заявява, че е налице консенсус сред Уикиобщността или че консенсусът се е изменил. Ако редактор или група редактори считат, че имат достатъчно основания да смятат, че постигнатият по-рано консенсус вече не съответства на действителността, то те са прави да повдигнат този въпрос на съответната дискусионна страница или съответния форум, като поканят заинтересованите да се изкажат по темата.

От това не следва, че Уикипедия не отчита предходни прецеденти. Самият факт за наличие на прецедент — консенсус по един или друг въпрос е тежък аргумент, който може да запази актуалното състояние. Трябва обаче да се различават добре аргументираните съмнения по повод на важен въпрос или правила, и натрапчивите опити да се прокара индивидуална гледна точка.

Решенията в Уикипедия са подложени на постоянни промени във връзка д това, че ежедневно в проекта идват нови участници, в Уикиобщността се появяват нови идеи и нова информация, които позволяват по-нов начин да се погледне на определени неща. Точно затова е необходимо да е възможно преразглеждането на предишни решения, независимо от начина, по който те са били приети. Така, че нито едно решение не трябва да се разглежда като абсолютно вечно и неподлежащо на преразглеждане. Но за промяната на определено решение е нормално да има поне същия, ако не и по-голям консенсус от този, с който е било прието то преди това.

„Тати забрани, нека питам мама“ (за некоректните начини за търсене на консенсус)[редактиране на кода]

Понякога е възможно да се създаде илюзия за промяна в консенсуса, като просто се повдига един и същи въпрос отново и отново с надеждата, че този път в обсъждането ще „надникнат“ уикипедианци, на които би им харесало алтернативното решение.

Това обаче не е добър начин за търсене на нов консенсус, тъй като противоречи на философията на постигането му. Решенията в Уикипедия се взимат не заради броя „надникнали“ или „гласували“ редактори, а на базата на изложените аргументи. Опитите да се промени консенсуса трябва да се основават на ясното съпоставяне на предишните аргументи, с които е постигнат предишния консенсус и новите аргументи. Затова в новия раздел на дискусионната страница трябва да бъде представено резюме на историята на обсъждането на съответния въпрос с препратки към предишните дискусии — това ще даде възможност на новите участници да се запознаят с обосновката на съществуващия консенсус и да вземат решение, основаващо се на максимално пълна информация.

Друг неудачен начин за получаване на по-голяма подкрепа за провалил се опит за изменение на консенсуса е внасянето на обсъждането на ново, по-непригодно за целта място в Уикипедия. По-правилно би било да се намери най-подходящото място и въпросът да се обсъди точно там и то само веднъж. Разбира се, ако отначало сте избрали неподходяща страница, то преместването на ново по-добро място ще е необходимо.

Практика за търсене на консенсус[редактиране на кода]

Наличието на консенсус не означава всеобща подкрепа за избраното решение. Това означава по-скоро, че всички са съгласни да се „подчинят“ на избраното решение.

Сред участниците в дискусията ще има и такива, които подкрепят решението, но и такива, които не го одобряват, но или не придават на въпроса голямо значение, или не могат да приведат достатъчно убедителни аргументи в полза на своята позиция. Ще има и такива, които активно протестират против решението, но ще са принудени да му се подчинят, за да не нарушат правилата на Уикипедия. (Вероятно ще се намерят и такива активни противници на постигнатия консенсус, които ще опитат да действат срещу приетите правила.) Дали е постигнат наистина консенсус може да се разбере само ако опитаме да вървим напред, използвайки го като основа.

Докато най-важен елемент в постигането на консенсус е увереността в това, че всички страни са изслушани и всички аргументи са разгледани, често е твърде трудно да се стигне до единно решение, още повече когато много от участниците в дискусията на практика не се стремят към ефективно сътрудничество. Понякога възникват съмнения изобщо дали може да се постигне консенсус по даден въпрос и как да стане това.

На практика много хора, интересуващи се от обсъждания въпрос започват с това, че просто преглеждат дискусионната страница и преценяват, дали тяхната собствена позиция набира „мнозинство“ от гласовете. Въпреки, че този груб способ дава определени ориентири върху какво е необходимо да съсредоточим усилията си, той не е подходящ за търсенето и намирането на консенсус. За целта е необходимо да се оцени силата и качеството на самите аргументи, приведени от различните страни, както и техните нюанси. В сложни ситуации си струва също така отново да бъдат прегледани правилата и ръководствата на Уикипедия.

Мненията на малцинството често отразяват съществени аспекти от въпроса, поради което дискусията трябва да има за цел постигането на най-приемливо компромис. В ситуации, когато продължителността на обсъждането е определена предварително, може да не се постигне компромис с всички участници в тези срокове. Тогава трябва да бъде избран вариант, който да удовлетворява максимален брой участници в дискусията (а не просто относително мнозинство). Простото игнориране на аргументите на малцинството може само да доведе до безкрайни проблеми. Първо, така може да се пропуснат важни аспекти от въпроса, посочвани от малцинството и така скоро да се наложи преразглеждане на консенсуса. Второ, такива действия най-вероятно ще оставят у противоположната страна чувство на несправедливост и обида, което ще доведе до личен конфликт. А това може „да ви се върне“ когато в малцинство се окажете следващия път вие.

Затова приемането на решения в Уикипедия не се основава на формалното преброяване на гласове: Уикипедия не е демокрация. Гласуванията или анкетите сами по себе си не са база за вземане на решения и никой не е длъжен да се подчинява на резултатите им, освен когато това не е договорено от правилата.

Новите Уикипедианци, които не са запознати с понятието консенсус, трябва да осъзнаят, че с гласуването обсъждането по-скоро започва, а не приключва. Добри решения се изработват именно в резултат на дискусия. Затова при анкети отговорите трябва да са подкрепени с аргументи. Това ще е добро начало на дискусията и отправна точка за изработване на приемлив компромис. Има и случаи, в които добре подготвен участник в дискусията на практика сам може да обърне мнението на всички останали към своята позиция.

Има изключения, когато решенията се взимат по друг начин, без търсенето на консенсус:

  • Заявленията на Джимбо, Съвета на доверените лица (Board of Trustees) на Уикимедия или разработващите програмите на Mediawiki, които се отнасят по въпросите на законодателството (защита на авторски права, защита на личната информация, разпространяването на клеветнически и обидни сведени за лица и др.) или натоварването на сървърите на проекта, веднага придобиват статута на правила.
  • Правила на българския клон на Уикипедия не се разпростират върху действията на представители на администрацията на „Фонд Уикимедия“ по отношение на съдържанието на определени статии, имащи за цел отстраняването на спорно или незаконно съдържание във връзка с постъпили жалби.
  • Решенията, приети в един от проектите, не могат да променят по-общите решения, приети на основата на по-широк консенсус. В рамките на един или друг проект не може да бъде прието решение за това, че за проекта не важи едно или друго общо правило.
  • Принципите на Фонд Уикимедия са основополагащи принципи за всички проекти Уикимедия и така се основават на най-широкия достижим консенсус в рамките на всички проекти Уикимедия. Тези консенсуси имат фундаментален характер и от тях се определят всички останали съглашения в Уикимедия и Уикипедия.

Използване на дискусионните страници[редактиране на кода]

Процесът на търсене на консенсус не изисква задължително използването на дискусионните страници, но по възможност за организирането на дискусии следва да се използват именно тези страници. Преди внасянето на съществени промени е полезно да се погледне дискусионната страница (беседата) на статията, за да се изясни дали този въпрос не е бил обсъждан по-рано. В други случаи редактирайте смело, нали най-важното в Уикипедия е съвършенството на статиите.