Sosiolinqvistika — Vikipediya

Dilçilik
Dünya dilləri
Dünya dilləri
Nəzəri linqvistika
Fonologiya

Morfologiya

Sintaksis

Semantika (+leksik)

Praqmatika

Koqnitiv linqvistika

Generativ linqvistika
Deskriptiv linqvistika
Antropoloji linqvistika

Təkamül linqvistikası (müqayisəli-tarixi
dilçilik
, etimologiya)

Fonetika

Sosiolinqvistika
Tətbiqi linqvistika
Kompyuter linqvistikası

Forensika

Dilin mənimsənilməsi

Language assessment

Language development

Preskriptivizm

Antropoloji linqvistika

Neyrolinqvistika

Psixolinqvistika

Stilistika
Digərləri
Ədəbiyyat

Oxuma

Tipologiya

Linqvistikanın tarixi

Linqvistlərin siyahısı

Dünya dilləri

Həll olunmamış problemlər
Portal:Linqvistika

Sosiolinqvistikamədənisosial normalar, gözləntilər və kontekst, o cümlədən dilin necə istifadə olunduğunu və cəmiyyətin dilə təsirini müəyyənləşdirən, cəmiyyətin hər tərəfini təsvir etməyə çalışan bir tədqiqat növüdür.