Уикипедия:Неофициален превод на GNU FDL – Уикипедия

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

This is an unofficial translation of GNU Free Documentation License into Bulgarian language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms of software that uses the GNU FDL - only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Bulgarian language speakers understand the GNU FDL better.

Това е неофициален превод на Лиценза за свободна документация на ГНУ. Той не е публикуван от Фондация „Свободен софтуер“ и не е законно основание за условията на разпространение на документацията, която го използва - само оригиналният английски текст е такова основание. Въпреки това се надяваме, че този превод ще помогне на говорещите български език да разберат по-добре Лиценза за свободна документация на ГНУ.

Лиценз за свободна документация на ГНУ[редактиране на кода]

Версия 1.2, ноември 2002 г. Авторски права (C) 2000, 2001, 2002; Фондация за свободен софтуер 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA На всеки е разрешено да възпроизвежда и да разпространява дословни копия на документа, но промяната му не е позволена! 

0. Въведение[редактиране на кода]

Целта на този лиценз е да направи учебник, указател или друг функционален и полезен документ, „свободен“ в смисъла на свобода: за да увери всеки в ефективната свобода да я възпроизвежда и разпространява многократно, със или без да я променя, било то с търговска или с нетърговска цел. На второ място, този лиценз запазва правото на автора и издателя да получат признание за работата си, като същевременно се освободят от отговорност за модификациите, направени от други хора.

Лицензът е от типа copyleft, което означава, че производните документи трябва от своя страна да бъдат свободни в същия смисъл. Той допълва Общия лиценз за обществено ползване GNU, който е лиценз copyleft, предназначен за свободен софтуер.

Ние замислихме този лиценз, за да го използваме за наръчници за свободен софтуер, защото свободният софтуер се нуждае от свободна документация: свободната програма трябва да се разпространява с наръчници, които предоставят същите свободи, както и софтуера. Но този лиценз не е ограничен само за софтуерни наръчници; той може да се използва за всякакви текстове, независимо от темата, както и от това, дали е издадена под формата на книга. Ние препоръчваме тoзи лиценз основно за дейности, чиято цел е обучение или справки.

1. Приложимост и дефиниции[редактиране на кода]

Лицензът е приложим за всеки наръчник или друг вид произведение, на всякакъв носител, съдържащо съобщение от притежателя на авторските права, че произведението може да бъде разпространявано при условията на този лиценз. Такова съобщение предоставя безплатен и валиден за целия свят лиценз, който няма срок на валидност, за използването на произведението съгласно условията, посочени в настоящото. „Документ“ по-долу се отнася за всякакъв вид наръчник или произведение. Всеки член на обществото е Лицензополучател и към него се обръщат с „Вие“. Вие приемате условията на лиценза, ако копирате, модифицирате или разпространявате произведението по начин, изискващ разрешение от авторскоправното законодателство.

„Модифицирана версия“ на Документа означава всякакъв вид произведение, съдържащо Документа или част от него, копиран точно, променен и/или преведен на друг език.

„Второстепенният раздел“ е приложение или раздел от заглавната част на Документа, която се занимава изключително с отношението на издателите и авторите на Документа с общата тематика на Документа (или със свързани въпроси) и не съдържа нищо, което попада директно в общата тема. (Примерно ако Документът се окаже част от учебник по математика, Второстепенният раздел не обяснява нищо свързано с математика). Отношението би могло да бъде предмет на историческа връзка с темата или свързани с нея въпроси, или на правна, търговска, философска, етична или политическа позиция по отношение на тях.

„Непроменливите раздели“ са определени Второстепенни раздели, чиито заглавия са обозначени като Непроменливи раздели в съобщението, в което се съобщава, че Документът се разпространява под този Лиценз. Ако някой раздел не съответства на горното определение за Второстепенен раздел, тогава не е разрешено той да бъде определян като Непроменлив раздел. Документът може да не съдържа Непроменливи раздели. Ако Документът не обозначава каквито и да са Непроменливи раздели, тогава те не съществуват.

„Текстове на корица“ са определени кратки пасажи от текст, които са изброени, като Текстове на предната корица или Текстове на задната корица в съобщението, което се съобщава, че Документът се разпространява под този Лиценз. Текстът на предната корица може да бъде най-много 5 думи, докато Текстът на задната корица може да бъде най-много 25 думи.

„Прозрачно“ копие на Документа означава копие, което може да се чете от машина и е представено във формат, чиято спецификация е обществено достояние, което е подходящо за пряка поправка на документа с програми за текстообработка с широко приложение, или (за изображения, съставени от пиксели) програми за изображения с широко приложение, или (за рисунки), някои широко достъпни програми за обработка на скици; и което е подходящо за въвеждане в текстов формат или за автоматичен превод към набор от формати, удобни за въвеждане в текстов формат. Копие, направено в иначе Прозрачен файл, чиито означения, или липса на означения, е било организирано така, че да попречи или да предотврати последваща промяна на файла от читателите, не е прозрачно. Едно изображение не е прозрачно, ако се използва за значително количество на текст. Копие, което не е прозрачно, се нарича Непрозрачно.

Примери за подходящи формати за прозрачни копия включват чист ASCII текст без форматиране, входен формат на Texinfo, входен формат на LaTeX, SGML или XML, използващ обществено достъпни DTD, и съвместими със стандарта прости HTML, PostScript или PDF, проектирани за модификация от хора. Примери за формати за прозрачни формати на изображения включват: PNG, XCF и JPG. Непрозрачните формати включват частни формати, които могат да бъдат четени или редактирани само с частни технологии текстообработващи програми, SGML или XML, за които DTD и/или обработващите средства не са общодостъпни, а и автоматично генерирани HTML, PostScript или PDF, създадени от някои текстообработващи програми само за издателски нужди.

„Заглавна страница“ означава за отпечатана книга заглавната страница сама по себе си, както и тези следващи страници, които са необходими, за да запазят четим материала, който този Лиценз изисква да се появи на заглавната страница. За работа във формати, които нямат заглавна страница в този смисъл, „Заглавната страница“ означава текста, близо до най-видната поява на заглавието на работата, предшестващо началото на основния текст.

„Раздел, озаглавен XYZ“ означава наименувана част от Документа, чието заглавие или е точно XYZ, или съдържа XYZ в скоби, следващи текста, който на друг език се превежда като XYZ. (В настоящия случай с XYZ е обозначено специфично име на раздел, споменато по-долу, като например Благодарности, Посвещения, Одобрения или История). „Запазването на Заглавието“ на такъв раздел при модификация на Документа означава, че той остава „раздел, озаглавен XYZ“, съгласно настоящата дефиниция.

Документът може да съдържа декларация за изключване на гаранции, която е поставена до съобщението, с което се заявява, че този Лиценз се отнася за Документа. Тази декларация за изключване на гаранции се смята за включена по препоръка в Лиценза, но единствено по отношение изключване на гаранции; всякакви други значения, които изключването на гаранции би могло да има, се смята за недействително и не произвежда действие по смисъла на този Лиценз.

2. Дословно възпроизвеждане[редактиране на кода]

Вие можете да възпроизвеждате и разпространявате Документа по всякакъв начин, комерсиално или некомерсиално, при условие, че настоящият Лиценз, съобщенията за авторско право, както и лицензното съобщение, заявяващо, че Лицензът важи за този Документ, са възпроизведени дословно във всички копия, и че Вие не добавяте никакви други условия към този Лиценз. Вие не може да използвате технически мерки, за да попречите или контролирате четенето или по-нататъшното възпроизвеждане на копията, които правите или разпространявате. Въпреки това, Вие можете да приемете заплащане в замяна на копията. Ако разпространявате достатъчно голям брой копия, трябва да спазвате и условията в раздел 3.

Можете също така да давате копията назаем при условията, споменати по-горе, както и можете публично да показвате копията.

3. Възпроизвеждане в големи количества[редактиране на кода]

Ако публикувате печатни копия (или копия в медия, която обикновено има напечатана корица) на Документа, повече от 100 на брой, а съобщението за лиценза на Документа изисква Текстове на корица, Вие трябва да приложите копията в корици, на които ясно и четливо са написани всички тези Текстове на корица: текстове на предната корица – на предната корица, и текстове на задната корица – на задната корица. Текстовете и на двете корици трябва ясно и четливо да ви посочват като автор на тези копия. Предната корица трябва да представя пълното заглавие, като всички думи от заглавието трябва да се виждат по един и същи начин. Можете да добавите и друг допълнителен материал на кориците. Копирането на Документа с промени, ограничаващи се само до корицата, дотолкова доколкото те запазват заглавието му и отговарят на настоящите условия, могат да бъдат разглеждани като Дословно възпроизвеждане в друго отношение.

В случай че изискуемите текстове за която и да е от кориците са прекалено обемни, за да се поберат и да са четливи, Вие трябва да поставите първите от списъка (толкова, колкото се побират в разумни граници) на действителната корица, и да продължите с останалите на следващите страници.

В случай, че издавате или разпространявате Непрозрачни копия на Документа, които са повече от 100 на брой, Вие трябва или да включите Прозрачно копие, което може да се прочете от машина заедно с всяко непрозрачно копие, или да заявите във или със всяко непрозрачно копие мястото в компютърната мрежа, от което всеки, който ползва мрежа, да може да изтегли със стандартни обществени мрежови протоколи пълно Прозрачно копие на Документа, без добавен към него материал. Ако използвате последната опция, Вие трябва да предприемете разумно обмислени мерки, когато започнете да разпространявате Непрозрачните копия в голямо количество, за да се уверите, че Прозрачното копие ще остане достъпно на заявеното местоположение поне година след като за последен път разпространявате Непрозрачно копие (директно или чрез вашите агенти или търговци на дребно) от това издание на публиката.

Препоръчително е, но не задължително, да се свържете с авторите на Документа известно време преди да започнете разпространението на голям брой копия от него, за да им дадете възможност да ви осигурят актуализирана версия на документа.

4. Модификации[редактиране на кода]

Можете да копирате и разпространявате Модифицирана версия на Документа при условията на раздели 2 и 3 по-горе, при положение че разпространявате Модифицираната версия при съвсем същия Лиценз, като Модифицираната версия изпълнява ролята на Документа, като по този начин се предоставя лиценз за дистрибуцията и модификацията на Модифицираната версия на всеки, който притежава копие от нея. В допълнение, трябва да направите следното в Модифицираната версия:

 • А. Използвайте на Заглавната страница (и на кориците, ако има такива) заглавие, различно от това на Документа, както и от заглавията на предишните версии (които би трябвало, ако има такива, да бъдат споменати в раздел История на Документа). Можете да използвате заглавието на предишна версия, ако оригиналният издател на версията даде такова позволение.
 • Б. Избройте на Заглавната страница като автори, едно или повече физически или юридически лица, отговорни за авторството на модификациите в Модифицираната версия, заедно с най-малко пет от основните автори на Документа (всички основни автори, ако са по-малко от пет), освен ако те не ви освободят от това изискване.
 • В. Посочете на Заглавната страница името на издателя на Модифицираната версия като издател.
 • Г. Запазете всички съобщения за авторско право на Документа.
 • Д. Добавете подходящо съобщение за авторско право на Вашите модификации към другите съобщения за авторско право.
 • Е. Включете веднага след съобщенията за авторско право разрешение за обществено ползване на Модифицираната версия при условията на настоящия Лиценз, във формата, посочена в Приложението накрая.
 • Ж. Посочете в това съобщение за авторско право пълния списък на Непроменливите раздели и необходимите Текстове на корица, посочени в съобщението за авторско право на Документа.
 • З. Включете непроменено копие на настоящия Лиценз.
 • И. Запазете раздела, наречен „История“, запазете заглавието му и добавете запис заявяващ поне заглавието, годината, новите автори и издателя на Модифицираната версия, както са дадени на Заглавната страница. Ако няма раздел озаглавен „История“ в Документа, създайте такъв, като заявите заглавието, годината, авторите и издателя на Документа, както са дадени на Заглавната страница; след това добавете описание на Модифицираната версия, както е посочено в предишното изречение.
 • Й. Запазете местоположението в мрежата, ако съществува такова в Документа за публичен достъп до Прозрачно копие на Документа; също така местоположенията в мрежата, посочени в Документа, за предишни версии, на които се базира той. Те могат да бъдат поставен в раздел История. Можете да пропуснете местоположението на произведение, което е публикувано поне четири години преди самия Документ, или ако оригиналният издател на версията, за която се отнася, позволи това.
 • К. За всеки раздел, озаглавен „Благодарности“ или „Посвещения“, запазете Заглавието на раздела и запазете в раздела цялото съществено съдържание и тон на благодарността и/или посвещението от всеки сътрудник, дадено в него.
 • Л. Запазете всички Непроменливи раздели на Документа, без да променяте текста и заглавията им. Номерата на разделите или техният еквивалент не се считат като част от заглавието на разделите.
 • М. Изтрийте всички раздели, озаглавени „Одобрения“. Такъв раздел може да не бъде включен в Модифицираната версия.
 • Н. Не озаглавявайте никой съществуващ раздел с името „Одобрения“ или по начин, който да встъпва в конфликт с който и да е от Непроменливите раздели.
 • O. Запазете всички Изключвания на гаранции, ако има такива.

В случай, че Модифицираната версия включва нови раздели в началото или приложения, които могат да се категоризират като Второстепенни раздели и които не съдържат материал, копиран от Документа, можете по свой избор да обозначите някои или всички тези раздели като непроменливи. За да направите това, добавете заглавията им в списъка с непроменливи секции в съобщението за лиценз на Модифицираната версия. Тези заглавия трябва да се различават от всички останали заглавия на раздели.

Можете да добавите раздел с име „Одобрения“, при условие, че те не съдържат нищо друго освен одобрения за вашата Модифицирана версия от различни страни; например, становища от колективни рецензии или че текстът е бил утвърден от организация като достоверна дефиниция за стандарт.

Можете да добавите пасаж от не повече от пет думи, който да служи за Текст на предната корица, както и пасаж от не повече от 25 думи за Текст на задната корица, в края на списъка от Текстове на корица в Модифицираната версия. Само по един пасаж от Текст на предната корица и от Текст на задната корица могат да бъдат добавяни от (или по споразумение с) което и да е лице. Ако Документът вече съдържа Текст на корица за същата корица, добавен от вас преди или по споразумение с юридическото лице, от името на което работите, не можете да добавите нов, но можете да замените стария след изричното съгласие на предишния издател, който го е добавил.

С този Лиценз авторът (авторите) и издателят (издателите) на Документа не дават разрешение за използването на имената им за реклама или за заявяване или намекване за одобрение за каквато и да е Модифицирана версия.

5. Комбиниране на документи[редактиране на кода]

Можете да комбинирате Документа с други документи, издадени по силата на този Лиценз, при условията за модифицирани версии, уточнени в раздел 4 по-горе, при положение, че включите в комбинацията всички Непроменливи раздели на всички оригинални документи без модификации и ги изброите като Непроменливи раздели за вашата комбинирана работа в съобщението й за лиценза, както и че запазите всички техни Изключвания на гаранции.

Комбинираната работа трябва да съдържа само едно копие на настоящия Лиценз, като многото идентични Непроменливи раздели могат да бъдат заменени с единично копие. Ако има множество Непроменливи раздели с едно и също име, но различно съдържание, променете заглавието им така, че да го направите уникално като добавите накрая, в скоби името на оригиналния автор или издател на дадения раздел, ако са известни, а иначе – уникален номер. Направете същите промени на заглавията на разделите в списъка на Непроменливите раздели в съобщението за лиценза на комбинираната работа.

В комбинацията, трябва да съберете всичките раздели, озаглавени „История“ в различните оригинални документи като образувате един единствен раздел наречен „История“. По същия начин съберете в едно всички раздели, наречени „Благодарности“, както и разделите „Посвещения“. Изтрийте всички раздели, наречени „Одобрения“.

6. Сбирка от документи[редактиране на кода]

Можете да направите сбирка, състояща се от Документа и други документи, издадени съгласно настоящия Лиценз , както и да замените индивидуалните копия на Лиценза в различните документи с единствено копие, включено в сбирката, при положение, че следвате правилата на Лиценза за дословно копиране на всеки един от документите във всички останали аспекти.

Можете да извадите единичен документ от същата сбирка и да го разпространявате индивидуално по силата на настоящия Лиценз при условие, че включите копие на Лиценза в отделения документ и спазвате Лиценза във всички останали аспекти, отнасящи се до дословното копиране на документа.

7. Съвкупност на независими творби[редактиране на кода]

Компилирането на Документа или на неговите производни с други отделни и независими документи или творби, в или на том на устройство за съхраняване или средство за разпространение, се нарича “съвкупност”, ако авторското право, явяващо се в резултат от събирането, не се използва, за да ограничи законовите права на потребителите на компилацията повече от това, което позволява индивидуалната творба. Когато Документът е включен в съвкупност, настоящият Лиценз не се прилага към други творби в съвкупността, които не са производни на Документа.

Ако изискването за Текст на корица от раздел 3 е приложимо за тези копия на Документа, тогава ако Документът представлява по-малко от половината от цялата съвкупност, Текстовете на корица на Документа могат да се поставят върху кориците, които обхващат Документа в рамките на съвкупността, или върху електронния еквивалент на корици, ако Документът е в електронна форма. Иначе те трябва да се появят на печатни корици, които обхващат цялата съвкупност.

8. Превод[редактиране на кода]

Преводът се счита за вид модификация, така че можете да разпространявате преводи на Документа съгласно условията на раздел 4. Замяната на Непроменливите раздели с преводите им, изисква специално разрешение от притежателите на авторското право като можете да включите преводи на някои или на всички Непроменливи раздели в допълнение към оригиналните версии на Непроменливите раздели. Можете да включите също така превод на настоящия Лиценз, на всички съобщения за лиценза, съдържащи се в Документа, както и на Изключванията на гаранции, при положение, че също включите оригиналната версия на английски език на Лиценза и на тези съобщения и изключванията на гаранции. В случай на несъответствие между превода и оригиналната версия на Лиценза или на което и да е съобщение или изключване на гаранции, за достоверна ще се счита оригиналната версия.

Ако в Документа има раздел, наречени „Благодарности“, „Посвещения“ или „История“, изискването (раздел 4) да се запазят техните заглавия (раздел 1) обикновено ще изисква смяна на действителното заглавие.

9. Прекратяване[редактиране на кода]

Не можете да копирате, да модифицирате, да сублицензирате или да разпространявате Документа, освен в случаите, когато това е изрично разрешено от настоящия Лиценз . Всеки друг опит за копиране, модифициране, сублицензия или разпространяване на Документа е недействителен и автоматично ще прекрати правата Ви съгласно настоящия Лиценз. Както и да е, няма да бъдат прекратени правата на страните, които са получили копия или права от Вас съгласно настоящия Лиценз, при положение, че страните спазват напълно условията му.

10. Бъдещи издания на настоящия лиценз[редактиране на кода]

Фондацията „Свободен софтуер“ може от време на време да издава нови, ревизирани версии на Лиценза за свободна документация GNU. Тези нови версии ще бъдат подобни по смисъл на настоящата, но може да се отличават в подробностите, отнасящи се до справянето с нови проблеми или въпроси. За повече информация, вижте: http://www.gnu.org/copyleft/.

Всяка версия на Лиценза има собствен отличителен номер. Ако Документът указва, че определен номер на версията на Лиценз или която и да е по-нова версия се отнася за него, имате възможността като спазвате условията и положенията или на определената версия, или на която и да е следваща версия (но не и чернова), издадена от Фондация “Свободен софтуер”. Ако документът не определя номер на версията на този Лиценз, можете да изберете която и да е версия, публикувана някога (не и чернова), от Фондация “Свободен софтуер”.

Приложение: Използване на лиценза в документи[редактиране на кода]

За да използвате Лиценза в документ, който Вие сте написали, добавете копие от лиценза в документа и сложете следните съобщения за авторско право и лиценз, непосредствено след заглавната страница:

   Авторско право (c) ГОДИНА ВАШЕТО ИМЕ   Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или модификация на този документ,   съгласно условията на Лиценза за свободна документация GNU, Версия 1.2   или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“;   без Непроменливи раздели, Текстове на предната корица и Текстове на задната корица.   Копие от разрешението е добавено в раздела, наречен: „Лиценз за свободна документация GNU“. 

Ако имате Непроменливи раздели, Текстове на предната корица, или Текстове на задната корица, заменете фразата „без… задната корица“ със следното:

   със следните Непроменливи раздели: (ИЗБРОЙТЕ ИМЕНАТА ИМ), с Текстове на предната корица,   които са (ИЗБРОЙТЕ ГИ), както и Текстове на задната корица, които са (ИЗБРОЙТЕ ГИ). 

Ако имате Непроменливи раздели без заглавни текстове, или някаква друга комбинация от трите, комбинирайте двете алтернативни по начин, подходящ за случая.

Ако документът Ви съдържа нетрадиционни примери за програмен код, препоръчваме ви да публикувате тези примери успоредно с избрания от вас Лиценз за Свободен софтуер, като Лиценза за Свободна документация GNU, за да позволите използването им в свободен софтуер.

Превод: Рени Иванова - заклет преводач, специализирал в юридически текстове. Преводът е направен по поръчка и за целите на FSDL, като копие от него е предоставено безвъзмездно на Фондацията за свободен софтуер (на английски: Free Software Foundation). Впоследствие са извършвани корекции (вж. Историята на страницата).