Зъбна съгласна – Уикипедия

Място на учленение
на съгласните звукове

 • Устнени
Двубърнени
Устнено-заднонебни
Устнено-венечни
Устнено-зъбни
Зъбно-устнени

 • Двузъбни

 • Предноезични
Езично-устнени
Междузъбни
Зъбни
Зъбно-венечни
Венечни
Върхови
Ламинални
Подвърхови
Задвенечни
Небно-венечни
Ретрофлексни

 • Средноезични
Задвенечни
Венечно-небни
Небни
Устнено-небни
Заднонебни
Мъжечни
Мъжечно-надгръклянникови

 • Задноезични
Глътъчни
Надгръкляннико-глътъчни
Надгръклянникови

 • Гръклянови
Гласилкови

Зъ̀бните (дентални) съгласни представляват съгласен звук, чието учленение протича при допир между предната част на езика (според съответната му част – върхови, плоскоезични, подвърхови) и горния ред зъби (/t/, /d/, /n/, and /l/ и други). В случая деен учленителен орган е предната част на езика, а неподвижен – зъбите. Зъбните съгласни се разграничават от звуковете, при които съприкосновение се установява между езика и венците (венечни съгласни).

Зъбните и зъбно-венечните съгласни звукове, разпознаваеми в Международната фонетична азбука:

МФА Описание Пример
Език Правопис МФА Значение
n̪ звучна зъбна носова испански onda d̪a] „вълна̀“
t̪ беззвучна зъбна преградна испански toro [oɾo] „бик“
d̪ звучна зъбна преградна испански donde [õn̪e] „къде“
беззвучна зъбна шипяща проходна полски kosa [kɔa] „коса̀“ (сечиво)
звучна зъбна шипяща проходна полски koza [kɔa] „коза“
θ беззвучна зъбна нешипяща проходна
(наричана още и „междузъбна“)
английски thing [θɪŋ] „нещо“
ð звучна зъбна нешипяща проходна
(наричана още и „междузъбна“)
английски this [ðɪs] „това“
ð̞ звучна зъбна приблизителна испански codo [koð̞o] „лакът“
звучна зъбна странична приблизителна испански alto [at̪o] „висок“
ɾ̪ звучна зъбна едноударна испански pero [peɾ̪o] „но“
звучна зъбна трептяща маршалски Ebadon [ebˠɑˠon̪] „Ебадон“ (име)
t̪ʼ беззвучна зъбна преградна изтласкваща
ɗ̪ звучна зъбно-венечна преградна имплозивна
зъбна щракаща кхоса ukúcola [ukʼúkǀola] „да смилам добре“
  • Ladefoged, Peter; Ian Maddieson (1996). The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8.
  • Martínez-Celdrán, Eugenio, Fernández-Planas, Ana Ma., Carrera-Sabaté, Josefina. Castilian Spanish. Journal of the International Phonetic Association. Т. 33. 2003. DOI:10.1017/S0025100303001373. с. 255–259.
  • Recasens, Daniel, Espinosa, Aina. Articulatory, positional and coarticulatory characteristics for clear /l/ and dark /l/: evidence from two Catalan dialects. Journal of the International Phonetic Association. Т. 35. 2005. DOI:10.1017/S0025100305001878. с. 1–25.