Център за оценка на риска по хранителната верига – Уикипедия

Център за оценка на риска по хранителната верига
Информация
АбревиатураЦОРХВ
Основаване2016 г.
Типюридическо лице на бюджетна издръжка
СедалищеСофия
Служители54
Бюджет1 849 000 лв. (2021 г.)
Ръководителпроф. Георги Георгиев, д.в.м.н.
Уебсайтcorhv.government.bg

Центърът за оценка на риска по хранителната верига (съкр. ЦОРХВ) е компетентният държавен орган, на Република България, по смисъла на чл. 22, §7 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г., за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните, и за определяне на процедури относно безопасността на храните. ЦОРХВ е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни средства, към МЗХГ, със седалище в София. Неговата дейност и функции се регламентират от Закона за Центъра за оценка на риска, по хранителната верига.[1]

Дейност[редактиране | редактиране на кода]

Центърът за оценка на риска, по хранителната верига, извършва:[2]

  • научна оценка на риска по хранителната верига чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ на научна информация по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните и животинските продукти, растителния и животинския репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите;
  • дейностите по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти, при условията, и по реда на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИОи 91/414/ЕИО на Съвета (OB, L 309 от 24 ноември 2009 г.);
  • оценка и доклади за оценка на продукти за растителна защита, при разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 1107/2009;
  • участва в проекти на Европейския орган по безопасност на храните и в проекти на други международни организации.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Закон за Центъра за оценка на риска по хранителната верига, в сила от 10.06.2016 г., обн. ДВ. бр.44 от 10 юни 2016 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 юли 2017 г., изм. ДВ. бр.51 от 5 юни 2020 г.
  2. Център за оценка на риска по хранителната верига. // Официална страница на ЦОРХВ, на сайта на МЗХГ. Посетен на 07.10.2021 г.